„STRUČNO SAVJETOVANJE O UPRAVNOM POSTUPKU I INSPEKCIJSKIM POSTUPCIMA” (Hotel Hollywood, 28.02.2020)

PREDMET OBUKE:

Praktična primjene Zakona o upravnom postupku Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH”  br.29/2002, 12/2004, 88/2007, 93/2009, 41/2013) i Zakona o upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 02/98 i 48/99), a koji predhode inspekcijskim postupcima.

Akcenat savjetovanja će biti na procesnom postupanju sa primjerima iz prakse uz primjenu drugih materijalnih propisa koji su međusobno komplementarni i time usko povezani sa inspekcijama i temama koje ćemo obrađivati i to nakon obrade teme zakona o upravnim postupcima kao postupaka koji je u uskoj vezi sa inspekcijskim postupanjem.

CILJNA GRUPA:

Savjetovanje je namijenjeno voditeljima prvostepenih i drugostepenih postupaka, inspektorima, neposrednim rukovodiocima organa uprave Bosne i Hercegovine svih nivoa i ostalim državnim službenicima u organima uprave BiH, FBiH, Kantona, Općina, javni ustanova i javnih preduzeća, članovima uprava društava i ustanova, zaposlenicima u pravnim odjelima, odjelima općih i kadrovskih poslova, odjelima za upravljanje ljudskim resursima/HR Menadžerima i svima onim koje interesuje navedena tematika.

PREDAVAČI:

Prof. dr. Zenaid Đelmo

Edukator se cijeli svoj radni vijek bavi upravom kako u akademskom i naučnom smislu, tako i u svom profesionalnom angažmanu. U zvanju redovnog profesora stečenog za oblast uprave na Univerzitetu u Sarajevu objavio je 12 udžbenika, knjiga i monografija i preko 50 stručnih i naučnih radova. Učestvovao je u održavanju preko 1000 seminara, okruglih stolova, panela, konferencija i naučnih skupova. Prema svim relevantnim podacima samo u posljednjih pet godina edukaciju prof. dr. Zenaida Đelme prošlo je oko 5000 slušatelja koji su ga zvanično prema podacima Agencija za državnu službu ocijenili najvećom mogućom ocjenom.

Emir Mehmedović

Glavni upravni inspektor u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine.

Za detaljnije informacije obratite se na e-mail: euroconnecta@gmail.com

Posted on: veljača 20, 2020, by :